Uwaga!!! Ważna informacja!

Zgodnie z § 3 Załącznika do uchwały nr 103 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie zasad prowadzenia lektoratów i przyjmowania egzaminów z języków obcych na Uniwersytecie Warszawskim językiem obcym w ramach USNJO NIE MOŻE być język ojczysty lub język urzędowy kraju pochodzenia.

WAKACYJNE INTENSYWNE KURSY JĘZYKOWE LATO 2024

Więcej informacji w zakładce KURSY WAKACYJNE.

 

Zapraszamy na nasze stoisko w Auditorium Maximum podczas Nocy Muzeów 18 maja 2024!          
Wydział Orientalistyczny przygotował mnóstwo atrakcji! A co u nas? Quiz, puzzle i inne wspaniałości!

Zapraszamy na nasze lekcje pokazowe podczas Dnia Otwartego UW!         
Już 20.04.2024 od godziny 11:00 turecki, później japoński, arabski, koreański i chiński! 

 

Więcej informacji (plan na semestr letni 23/24, rejestracja na lektoraty, koszt kursu, zapisy) znajduje się poniżej.

 

PROCEDURA REJESTRACJI NA LEKTORATY

1. Rejestracja na lektoraty

2. Organizacja roku akademickiego – kalendarz

3. Kryteria oceniania zajęć językowych

4. Informacje dodatkowe

1. Rejestracja


Rejestracja na lektoraty w ofercie żetonowej odbywa się przez Uniwersytecki System Obsługi Studentów. Aby się zarejestrować, kliknij w poniższe pole, wybierz lektorat i grupę, a następnie kliknij w ikonę koszyka znajdującego się po lewej stronie. Musisz być zalogowany do systemu USOS – jeśli jesteś osobą spoza UW i chcesz zarejestrować się poprzez rejestrację żetonową, przejdź do zakładki „Dla osób spoza UW„.

REJESTRACJA NA LEKTORATY

Aby się wyrejestrować, ponownie kliknij w ikonę koszyka.

Żeby się zarejestrować, musisz być zalogowany do USOS (logowanie na stronie rejestracji u góry po prawej stronie).

Plan zajęć w semestrze letnim 2023/2024.

Terminy grup oraz rejestracja na lektoraty: https://rejestracja.usos.uw.edu.pl/catalogue.php?rg=0000-2023L-LEKTORATY

Nasze kursy w semestrze letnim:  KLIK

REJESTRACJA NA LEKTORATY: ROK AKADEMICKI 2023/2024
I tura rejestracji: od: 02.06.2023 21:00:00, do: 30.06.2023 23:59:00
 –
indywidualna rejestracja studentów do grup dedykowanych oraz otwartych (na maksymalnie 60 godzin zajęć),
II tura rejestracji: od: 14.09.2023 21:00:00, do: 07.10.2023 23:59:00  indywidualna rejestracja studentów do grup dedykowanych oraz otwartych (na maksymalnie 60 godzin zajęć)

DODATKOWA III tura rejestracji: od: 10.10.2023 21:00:00, do: 15.10.2023 23:59:00 możliwość rejestracji na drugi lektorat
IV tura rejestracji (korekty): od: 19.10.2023 21:00:00, do: 22.10.2023 23:59:00 w tej turze studenci mogą dokonać zmiany grupy zajęciowej, zarejestrować się na wolne miejsca (do limitu 120 godzin) i wyrejestrować z dotychczasowych grup.

Lektoraty odbywają się w cyklach rocznych (z wyjątkiem e -lektoratów).
Studenci, którzy zapisali się na semestr zimowy, na semestr letni zostaną przepisani automatycznie, nawet pomimo braku żetonów, system naliczy opłatę !!!

Studenci, którzy z ważnych powodów zrezygnują z uczęszczania na zajęcia w semestrze letnim, będą mogli się wyrejestrować ( z semestru letniego !) w terminie:

28.01-30.01.2024

Przerejestrować się lub dorejestrować do grup zajęciowych z wolnymi miejscami oraz zarejestrować do nowych grup e-lektoratów na semestr letni można w następujących terminach:

01.02-19.02.2024

23.02-27.02.2024 II tura (korekty)

Ponadto, uprzejmie informujemy, że od 2023/2024 cena kursu wynosi 60 żetonów lub 1178,40  zł (w przypadku wykorzystania wszystkich żetonów).

Uczestnik kursu winien w ciągu dwóch tygodniu od daty rozpoczęcia kursu wnieść opłatę bądź poinformować mailowo o rezygnacji z kursu.

2. Organizacja roku akademickiego


Zajęcia odbywają się zgodnie z kalendarzem akademickim: https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/6421/M.2023.40.Post.5.pdf

3. Kryteria oceniania zajęć językowych


Na ocenę na zaliczenie zajęć językowych składają się następujące elementy

– aktywność na zajęciach – 25% oceny,

– wyniki sprawdzianów, testów cząstkowych, prac domowych – 25% oceny,

– wynik testu końcowego zaliczeniowego – 50% oceny

przy czym, aby uzyskać ocenę pozytywną na zaliczenie semestru należy wykazać się osiągnięciami w odniesieniu do każdej z wyżej wymienionych kategorii (nie otrzyma zaliczenia student, który otrzyma 0% w którejś kategorii, czyli nie przejawił żadnej aktywności w jednej z nich)

Skala ocen

99 – 100% – 5 (celujący)

93 – 98% – 5 (bardzo dobry)

87 – 92% – 4+ (dobry plus)

77 – 86% – 4 (dobry)

71 – 76% – 3+ (dostateczny plus)

60 – 70% – 3 (dostateczny)

1.        Za zaliczenie 60 godzin zajęć, czyli osiągnięcie zakładanych efektów uczenia się, student otrzymuje  2 ECTS.

2.         Ponadto lektor określi szczegółowe zasady i kryteria zaliczania i poda je do wiadomości studentów  na pierwszych zajęciach w danym roku akademickim.

3.         W semestrze obejmującym 60 godzin zajęć (30×2 godziny) można opuścić 3 zajęcia bez usprawiedliwienia; w przypadku lektoratów o wymiarze 30 godzin w semestrze, zajęć półinternetowych oraz e-lektoratów, dopuszczalne jest opuszczenie 2 zajęć bez usprawiedliwienia w semestrze; opuszczone zajęcia należy zaliczyć zgodnie z wymaganiami prowadzącego zajęcia. Wymagania te lektor podaje do wiadomości studentów na pierwszych zajęciach.

4.         Ocena na zaliczenie (oraz punkty ECTS) jest wpisywana do systemu USOS.

5.         Ocenę niedostateczną można wpisać jedynie na skutek niesatysfakcjonujących wyników w nauce, potwierdzonych ocenami testu zaliczeniowego, sprawdzianów, prac domowych itp.

4. Informacje dodatkowe


1.  Zgodnie z odnośnymi regulacjami student studiów I stopnia i jednolitych studiów magisterskich winien zdać egzamin z jednego  języka obcego co najmniej na poziomie B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Obowiązek ten można zrealizować przystępując do egzaminu certyfikacyjnego na UW lub przedstawiając certyfikat językowy honorowany na UW.

2.  Studenci mogą uczęszczać i zaliczać lektoraty z oferty Szkoły Języków Wschodnich (działającej w ramach USNJO) na dowolnym, przez siebie wybranym zgodnie z potrzebami i zainteresowaniami, poziomie ESOKJ.

3. W ramach otrzymanych żetonów egzaminacyjnych lub odpłatnie studenci UW mogą dodatkowo przystąpić do egzaminu certyfikacyjnego z języka obcego na innych poziomach.

4. Uzyskanie certyfikatu biegłości językowej na poziomie niższym niż B2 nie zwalnia z obowiązku zdania egzaminu z języka na poziomie B2.

Więcej informacji w zakładce KURSY WAKACYJNE

Szkoła Języków Wschodnich zaprasza na Noc Muzeów 2022:

Szkoła Języków Wschodnich oraz Studium Europy Wschodniej UW zapraszają na lekcje pokazowe języków obcych oraz spotkania dla kandydatów na studia, 23. kwietnia 2022. Więcej szczegółów tutaj: Dzień Otwarty 2022

PROSIMY O PODAWANIE NUMERU GRUPY
W MAILU

Studium Europy Wschodniej UW i Szkoła Języków Wschodnich zapraszają studentów, pracowników, wolontariuszy na bez-żetonowe i bezpłatne, zdalne kursy podstaw języka ukraińskiego – rozmówki: 2 tura
Zapisy: lektoraty.sjw@uw.edu.pl (w mailu prosimy o podanie nr grupy)
Początek 20.04.2022 – grupy kontynuujące, REJESTRACJA W DNIACH 14.04 ORAZ 15.04
Początek 21.04.2022 – NOWE grupy od podstaw, REJESTRACJA W DNIACH 19.04 ORAZ 20.04
terminy kursów:
REJESTRACJA ZAKOŃCZONA