1. Rejestracja na lektoraty

2. Organizacja roku akademickiego

3. Kryteria oceniania zajęć językowych

4. Informacje dodatkowe

 

 

1. Rejestracja


Rejestracja na lektoraty odbywa się przez Uniwersytecki System Obsługi Studentów. Aby się zarejestrować, kliknij w poniższe pole, wybierz lektorat i grupę, a następnie kliknij w ikonę koszyka znajdującego się po lewej stronie.

 

REJESTRACJA NA LEKTORATY

 

Aby się wyrejestrować, ponownie kliknij w ikonę koszyka.

Żeby się zarejestrować, musisz być zalogowany do USOS (logowanie na stronie rejestracji u góry po prawej stronie).

Terminy kursów w semestrze zimowym 2017/2018:
I tura od: 2017-06-01 21:00:00, do: 2017-06-30 23:59:00, limit wydanych żetonów: 60xLEK
II tura od: 2017-09-21 21:00:00, do: 2017-10-03 23:59:00, limit wydanych żetonów: 60xLEK
III tura od: 2017-10-20 21:00:00, do: 2017-10-24 23:59:00, limit wydanych żetonów: 120xLEK

Wszystkie tury rejestracji rozpoczynają się o godz. 21:00 i kończą o godz. 23:59.

 

Zajęcia z języków obcych w Szkole Języków Wschodnich rozpoczynają się 2 października.

 

Ponadto, uprzejmie informujemy, że na mocy decyzji Rektora UW prof. dr hab. Marcina Pałysa od

1 stycznia 2014 cena kursu wynosi 702 PLN (za semestr – w przypadku braku żetonów).

Uczestnik kursu winien w ciągu dwóch tygodniu od daty rozpoczęcia kursu wnieść opłatę bądź poinformować mailowo o rezygnacji z kursu.

 

 

2. Organizacja roku akademickiego


Zajęcia odbywają się zgodnie z kalendarzem akademickim.

KALENDARZ oraz Kalendarz Wydziału Orientalistycznego

 

UWAGA: Lektoraty odbywają się w cyklach rocznych (z wyjątkiem e-lektoratów). Studenci, którzy zapisali się na semestr zimowy, na semestr letni zostaną przepisani automatycznie, nawet pomimo braku żetonów!!! Studenci, którzy z ważnych powodów zrezygnują z uczęszczania na zajęcia w semestrze letnim, będą mogli się wyrejestrować (z semestru letniego!) w terminie:

 

3. Kryteria oceniania zajęć językowych


Na ocenę na zaliczenie zajęć językowych składają się następujące elementy

– aktywność na zajęciach – 25% oceny,

– wyniki sprawdzianów, testów cząstkowych, prac domowych – 25% oceny,

– wynik testu końcowego zaliczeniowego – 50% oceny

przy czym, aby uzyskać ocenę pozytywną na zaliczenie semestru należy wykazać się osiągnięciami w odniesieniu do każdej z wyżej wymienionych kategorii (nie otrzyma zaliczenia student, który otrzyma 0% w którejś kategorii, czyli nie przejawił żadnej aktywności w jednej z nich)

 

Skala ocen

99 – 100% – 5 (celujący)

93 – 98% – 5 (bardzo dobry)

87 – 92% – 4+ (dobry plus)

77 – 86% – 4 (dobry)

71 – 76% – 3+ (dostateczny plus)

60 – 70% – 3 (dostateczny)

 

1.        Za zaliczenie 60 godzin zajęć, czyli osiągnięcie zakładanych efektów uczenia się, student otrzymuje  2 ECTS.

2.         Ponadto lektor określi szczegółowe zasady i kryteria zaliczania i poda je do wiadomości studentów  na pierwszych zajęciach w danym roku akademickim.

3.         W semestrze obejmującym 60 godzin zajęć (30×2 godziny) można opuścić 3 zajęcia bez usprawiedliwienia; w przypadku lektoratów o wymiarze 30 godzin w semestrze, zajęć półinternetowych oraz e-lektoratów, dopuszczalne jest opuszczenie 2 zajęć bez usprawiedliwienia w semestrze; opuszczone zajęcia należy zaliczyć zgodnie z wymaganiami prowadzącego zajęcia. Wymagania te lektor podaje do wiadomości studentów na pierwszych zajęciach.

4.         Ocena na zaliczenie (oraz punkty ECTS) jest wpisywana do systemu USOS.

5.         Ocenę niedostateczną można wpisać jedynie na skutek niesatysfakcjonujących wyników w nauce, potwierdzonych ocenami testu zaliczeniowego, sprawdzianów, prac domowych itp.

 

 

4. Informacje dodatkowe


1.  Zgodnie z odnośnymi regulacjami student studiów I stopnia i jednolitych studiów magisterskich winien zdać egzamin z jednego  języka obcego co najmniej na poziomie B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Obowiązek ten można zrealizować przystępując do egzaminu certyfikacyjnego na UW lub przedstawiając certyfikat językowy honorowany na UW.

 

2.  Studenci mogą uczęszczać i zaliczać lektoraty z oferty Szkoły Języków Wschodnich (działającej w ramach USNJO) na dowolnym, przez siebie wybranym zgodnie z potrzebami i zainteresowaniami, poziomie ESOKJ.

 

3. W ramach otrzymanych żetonów egzaminacyjnych lub odpłatnie studenci UW mogą dodatkowo przystąpić do egzaminu certyfikacyjnego z języka obcego na innych poziomach.

 

4. Uzyskanie certyfikatu biegłości językowej na poziomie niższym niż B2 nie zwalnia z obowiązku zdania egzaminu z języka na poziomie B2.