Zapraszamy na kursy w semestrze zimowym 2019/2020!

 

1. Rejestracja na lektoraty

2. Organizacja roku akademickiego – kalendarz

3. Kryteria oceniania zajęć językowych

4. Informacje dodatkowe

5. Dla osób nie posiadających konta w USOS

 

 

1. Rejestracja


Rejestracja na lektoraty w ofercie żetonowej odbywa się przez Uniwersytecki System Obsługi Studentów. Aby się zarejestrować, kliknij w poniższe pole, wybierz lektorat i grupę, a następnie kliknij w ikonę koszyka znajdującego się po lewej stronie. Musisz być zalogowany do systemu USOS – jeśli jesteś osobą spoza UW i chcesz zarejestrować się poprzez rejestrację żetonową, przejdź do punktu 5.

 

REJESTRACJA NA LEKTORATY

 

Aby się wyrejestrować, ponownie kliknij w ikonę koszyka.

Żeby się zarejestrować, musisz być zalogowany do USOS (logowanie na stronie rejestracji u góry po prawej stronie).

Terminy rejestracji w semestrze zimowym:

REJESTRACJA NA LEKTORATY: ROK AKADEMICKI 2019/2020

  1. 15.09.2019-04.10.2019

– indywidualna rejestracja studentów do grup dedykowanych oraz otwartych (na maksymalnie 60 godzin zajęć),

 

od 24.09 grupy dedykowane z wolnymi miejscami będą dostępne dla wszystkich studentów,

 

od 07.10.2019-09.10.2019 dodatkowa tura rejestracji, możliwość rejestracji na drugi lektorat.III. 18.10.2019-23.10.2019

– w tej turze studenci mogą dokonać zmiany grupy zajęciowej, zarejestrować się na wolne miejsca (do limitu 120 godzin) i wyrejestrować z dotychczasowych grup.

 

Zajęcia z języków obcych w Szkole Języków Wschodnich rozpoczynają się 2 października.

 

Ponadto, uprzejmie informujemy, że od 2019/2020 cena kursu wynosi 1026,60  zł (za semestr – w przypadku braku żetonów).

Uczestnik kursu winien w ciągu dwóch tygodniu od daty rozpoczęcia kursu wnieść opłatę bądź poinformować mailowo o rezygnacji z kursu.

 

 

2. Organizacja roku akademickiego


Zajęcia odbywają się zgodnie z kalendarzem akademickim.

KALENDARZ oraz Kalendarz Wydziału Orientalistycznego

 

UWAGA: Lektoraty odbywają się w cyklach rocznych (z wyjątkiem e-lektoratów). Studenci, którzy zapisali się na semestr zimowy, na semestr letni zostaną przepisani automatycznie, nawet pomimo braku żetonów!!! Studenci, którzy z ważnych powodów zrezygnują z uczęszczania na zajęcia w semestrze letnim, będą mogli się wyrejestrować (z semestru letniego!) w terminie:

 

3. Kryteria oceniania zajęć językowych


Na ocenę na zaliczenie zajęć językowych składają się następujące elementy

– aktywność na zajęciach – 25% oceny,

– wyniki sprawdzianów, testów cząstkowych, prac domowych – 25% oceny,

– wynik testu końcowego zaliczeniowego – 50% oceny

przy czym, aby uzyskać ocenę pozytywną na zaliczenie semestru należy wykazać się osiągnięciami w odniesieniu do każdej z wyżej wymienionych kategorii (nie otrzyma zaliczenia student, który otrzyma 0% w którejś kategorii, czyli nie przejawił żadnej aktywności w jednej z nich)

 

Skala ocen

99 – 100% – 5 (celujący)

93 – 98% – 5 (bardzo dobry)

87 – 92% – 4+ (dobry plus)

77 – 86% – 4 (dobry)

71 – 76% – 3+ (dostateczny plus)

60 – 70% – 3 (dostateczny)

 

1.        Za zaliczenie 60 godzin zajęć, czyli osiągnięcie zakładanych efektów uczenia się, student otrzymuje  2 ECTS.

2.         Ponadto lektor określi szczegółowe zasady i kryteria zaliczania i poda je do wiadomości studentów  na pierwszych zajęciach w danym roku akademickim.

3.         W semestrze obejmującym 60 godzin zajęć (30×2 godziny) można opuścić 3 zajęcia bez usprawiedliwienia; w przypadku lektoratów o wymiarze 30 godzin w semestrze, zajęć półinternetowych oraz e-lektoratów, dopuszczalne jest opuszczenie 2 zajęć bez usprawiedliwienia w semestrze; opuszczone zajęcia należy zaliczyć zgodnie z wymaganiami prowadzącego zajęcia. Wymagania te lektor podaje do wiadomości studentów na pierwszych zajęciach.

4.         Ocena na zaliczenie (oraz punkty ECTS) jest wpisywana do systemu USOS.

5.         Ocenę niedostateczną można wpisać jedynie na skutek niesatysfakcjonujących wyników w nauce, potwierdzonych ocenami testu zaliczeniowego, sprawdzianów, prac domowych itp.

 

 

4. Informacje dodatkowe


1.  Zgodnie z odnośnymi regulacjami student studiów I stopnia i jednolitych studiów magisterskich winien zdać egzamin z jednego  języka obcego co najmniej na poziomie B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Obowiązek ten można zrealizować przystępując do egzaminu certyfikacyjnego na UW lub przedstawiając certyfikat językowy honorowany na UW.

 

2.  Studenci mogą uczęszczać i zaliczać lektoraty z oferty Szkoły Języków Wschodnich (działającej w ramach USNJO) na dowolnym, przez siebie wybranym zgodnie z potrzebami i zainteresowaniami, poziomie ESOKJ.

 

3. W ramach otrzymanych żetonów egzaminacyjnych lub odpłatnie studenci UW mogą dodatkowo przystąpić do egzaminu certyfikacyjnego z języka obcego na innych poziomach.

 

4. Uzyskanie certyfikatu biegłości językowej na poziomie niższym niż B2 nie zwalnia z obowiązku zdania egzaminu z języka na poziomie B2.

 

5. Dla osób, które nie mają konta w USOS

 

REJESTRACJA NA LEKTORATY POPRZEZ REJESTRACJĘ ŻETONOWĄ – dotyczy osób spoza UW, które chcą się zapisać na język rosyjski, e-lektoraty lub inne lektoraty w miarę wolnych miejsc. W razie wątpliwości prosimy o kontakt. 

1. Terminy rejestracji

2. Koszt kursu

3. Proces rejestracji – rozkład zajęć

4. Dla osób, które wcześniej zakładały konto

 

1. Terminy rejestracji


Konto w USOS najlepiej założyć zanim rozpocznie się rejestracja na lektoraty. Rejestracja na lektoraty jest możliwa tylko z aktywnym kontem. Liczba miejsc w grupach jest ograniczona.

 

Lektoraty odbywają się w cyklach rocznych. Studenci, którzy zapisali się na semestr zimowy, na semestr letni zostaną przepisani automatycznie, nawet pomimo braku żetonów !!!

Studenci, którzy z ważnych powodów zrezygnują z uczęszczania na zajęcia w semestrze letnim,

będą mogli się wyrejestrować ( z semestru letniego !) w terminie:

 

2. Koszt kursu


Uprzejmie informujemy, że od 2019/2020 roku cena lektoratu, na który rejestrują się Państwo w rejestracji żetonowej wynosi 1026,60  zł za semestr.

Uczestnik kursu winien w ciągu dwóch tygodniu od daty rozpoczęcia kursu wnieść opłatę

bądź poinformować mailowo o rezygnacji z kursu.

 

3. Proces rejestracji


  • Założenie konta w USOS

Na stronie: http://irk.oferta.uw.edu.pl/pl/jezyki_obce

(zakładka „Utwórz konto” znajduje się w prawym, górnym rogu)

  •  Potwierdzenie założenia

Proszę przesłać maila na adres: jezyki.pelnomocnik@uw.edu.pl z prośbą o aktywację konta,

podać w nim status (student UW / osoba spoza UW), imię, nazwisko, język lektoratu oraz nr PESEL
Pełnomocnik aktywuje Państwu konto i wyśle Państwu zwrotną informację, że konto jest aktywne.

  • Rejestracja na wybrany lektorat

Aby się zarejestrować, kliknij w poniższe pole, wybierz lektorat i grupę, a następnie kliknij w ikonę koszyka znajdującego się po lewej stronie. Pod tym linkiem znajduje się też rozkład zajęć.

REJESTRACJA NA LEKTORATY

Żeby się zarejestrować, musisz być zalogowany do USOS (logowanie na stronie rejestracji u góry po prawej stronie).

Kliknięcie w koszyk spowoduje dokonanie rejestracji.

Nr konta i kwota do zapłaty pojawi się na Państwa koncie w zakładce PŁATNOŚCI.

 

4. Dla osób, które wcześniej zakładały konto


Osoby, które już wcześniej zakładały konto i chcą dokonać kolejnej rejestracji, powinny wysłać

maila na adres: jezyki.pelnomocnik@uw.edu.pl z prośbą o jego aktywację.