Pliki do ściągnięcia (umowy, oświadczenia, etc.) znajdują się na stronie kwestury, po zalogowaniu: https://portal.uw.edu.pl/web/kwestura/obowiazujace-od-01.09.2020

Linki do druków ZUS


ZWUA
http://www.zus.pl/pliki/formularze/zwua.pdf
ZUA
http://www.zus.pl/pliki/formularze/ZUA.pdf
ZZA
http://www.zus.pl/pliki/formularze/zza.pdf

Wzorcowe druki ZUS


ZUA str.1ZUA str.2 – osoby niezatrudnione nigdzie indziej, doktoranci, emeryci
ZZA str.1ZZA str.2 – osoby zatrudnione również w innym miejscu na etat lub zlecenie
ZWUA – formularz wyrejestrowania z ZUS

Organizacja roku akademickiego


Zajęcia odbywają się zgodnie z kalendarzem akademickim. Aktualny „Kalendarz” zamieszczony jest w zakładce Dla studentów.

Uprzejmie prosimy przypomnieć uczestnikom kursów, że osoby, które z ważnych powodów zrezygnują z uczęszczania na zajęcia w semestrze letnim, będą mogły się wyrejestrować na początku semestru letniego.

Kryteria oceniania zajęć językowych


W nawiązaniu do Uchwały nr 6 RK z dn. 23 maja 2022 r. rekomenduje się stosowanie następujących zasady oceniania na zajęciach i zaliczania lektoratów języków obcych:

1. LEKTORAT STACJONARNY
a. Na zaliczenie lektoratu składają się następujące elementy:
aktywność na zajęciach: 25% oceny
wyniki sprawdzianów, testów cząstkowych, prac domowych: 25% oceny
wynik testu końcowego: 50% oceny
b. Aby uzyskać ocenę pozytywną należy wykazać się osiągnięciami w odniesieniu do każdej z wyżej wymienionych kategorii (nie otrzyma zaliczenia student, który otrzyma 0% w którejkolwiek kategorii).
c. Skala ocen
99 – 100% 5! (celujący)
93 – 98% 5 (bardzo dobry)
87 – 92% 4+ (dobry plus)
77– 86% 4 (dobry)
71 – 76% 3+ (dostateczny plus)
60 – 70% 3 (dostateczny)
d. Za zaliczenie 60-godzinnego lektoratu, czyli osiągnięcie zakładanych efektów uczenia się, student otrzymuje 2 ECTS.
e. Za zaliczenie 30-godzinnego lektoratu, czyli osiągnięcie zakładanych efektów uczenia się, student otrzymuje 1 ECTS.
f. W przypadku lektoratów 60-godzinnych można opuścić 6 godzin zajęć bez
usprawiedliwienia. W przypadku lektoratów 30-godzinnych dopuszczalne jest opuszczenie czterech godzin zajęć bez usprawiedliwienia.
2. LEKTORAT ZDALNY SYNCHRONICZNY
a. Na zaliczenie lektoratu składają się następujące elementy:
aktywność na zajęciach: 25% oceny
wyniki sprawdzianów, testów cząstkowych, prac domowych: 25% oceny,
wynik testu końcowego: 50% oceny
b. Aby uzyskać ocenę pozytywną należy wykazać się osiągnięciami w odniesieniu do każdej z wyżej wymienionych kategorii (nie otrzyma zaliczenia student, który otrzyma 0% w którejkolwiek kategorii).
c. Skala ocen
99 – 100% 5! (celujący)
93 – 98% 5 (bardzo dobry)
87 – 92% 4+ (dobry plus)
77– 86% 4 (dobry)
71 – 76% 3+ (dostateczny plus)
60 – 70% 3 (dostateczny)
d. Za zaliczenie 60-godzinnego lektoratu, czyli osiągnięcie zakładanych efektów uczenia się, student otrzymuje 2 ECTS.
e. Za zaliczenie 30-godzinnego lektoratu, czyli osiągnięcie zakładanych efektów uczenia się, student otrzymuje 1 ECTS.
f. W przypadku lektoratów 60-godzinnych można opuścić 6 godzin zajęć bez
usprawiedliwienia. W przypadku lektoratów 30-godzinnych dopuszczalne jest opuszczenie czterech godzin zajęć bez usprawiedliwienia.
3. LEKTORAT PÓŁINTERNETOWY
a. Na zaliczenie lektoratu składają się następujące elementy:
ćwiczenia obowiązkowe na platformie: 40% oceny
test końcowy/zaliczeniowy: 30% oceny
obecność i aktywność na zajęciach stacjonarnych: 30%
b. Skala ocen
99 – 100% 5! (celujący)
93 – 98% 5 (bardzo dobry)
87 – 92% 4+ (dobry plus)
77 – 86% 4 (dobry)
71 – 76% 3+ (dostateczny plus)
60 – 70% 3 (dostateczny)
c. Na koniec semestru student musi uzyskać minimum 60% punktów za pracę na platformie internetowej.
d. W przypadku lektoratów 60-godzinnych można opuścić cztery godziny zajęć bez usprawiedliwienia.
e. Za zaliczenie 60-godzinnego lektoratu, czyli osiągnięcie zakładanych efektów uczenia się, student otrzymuje 2 ECTS.
4. E-LEKTORAT
a. Na zaliczenie lektoratu składają się następujące elementy:
praca na platformie : 55% oceny
test końcowy/zaliczeniowy: 30% oceny
obecność i aktywność na zajęciach stacjonarnych: 15%
b. Skala ocen
100 – 100% 5! (celujący)
93 – 98% 5 (bardzo dobry)
87 – 92% 4+ (dobry plus)
77 – 86% 4 (dobry)
71 – 76% 3+ (dostateczny plus)
60 – 70% 3 (dostateczny)
c. Na koniec semestru student musi uzyskać minimum 60% punktów za pracę na platformie internetowej oraz 60% punktów za obecność, co jest warunkiem przystąpienia do rozwiązywanego w sali testu końcowego z całości materiału.
d. Uzyskanie mniej niż 60% za pracę na platformie oraz/lub mniej niż 60% punktów za obecność, uniemożliwia studentowi podejście do testu końcowego i tym samym oznacza brak zaliczenia.
e. Aby otrzymać zaliczenie, student musi uzyskać minimum 60% punktów za test końcowy.
W przypadku uzyskania 59% i mniej punktów za test końcowy studentowi przysługuje prawo poprawy wyniku testu w kolejnym terminie zaliczenia.
f. Za zaliczenie 60-godzinnego lektoratu, czyli osiągnięcie zakładanych efektów uczenia się, student otrzymuje 2 ECTS.
5. LEKTORAT ZDALNY ASYNCHRONICZNY
a. Na zaliczenie lektoratu składają się następujące elementy:
praca na platformie na platformie: 70 % oceny
test końcowy/zaliczeniowy: 30% oceny
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie z obu części co najmniej 60% wymaganej liczby punktów.
b. Skala ocen
101 – 100% 5! (celujący)
93 – 98% 5 (bardzo dobry)
87 – 92% 4+ (dobry plus)
77 – 86% 4 (dobry)
71 – 76% 3+ (dostateczny plus)
60 – 70% 3 (dostateczny)
c. Za zaliczenie 60-godzinnego lektoratu, czyli osiągnięcie zakładanych efektów uczenia się, student otrzymuje 2 ECTS.
d. Za zaliczenie 30-godzinnego lektoratu, czyli osiągnięcie zakładanych efektów uczenia się, student otrzymuje 1 ECTS.