Pliki do ściągnięcia (umowy, oświadczenia, etc.) znajdują się na stronie kwestury, po zalogowaniu: https://portal.uw.edu.pl/web/kwestura/obowiazujace-od-01.09.2020

Linki do druków ZUS


ZWUA
http://www.zus.pl/pliki/formularze/zwua.pdf
ZUA
http://www.zus.pl/pliki/formularze/ZUA.pdf
ZZA
http://www.zus.pl/pliki/formularze/zza.pdf

 

Wzorcowe druki ZUS


ZUA str.1ZUA str.2 – osoby niezatrudnione nigdzie indziej, doktoranci, emeryci
ZZA str.1ZZA str.2 – osoby zatrudnione również w innym miejscu na etat lub zlecenie
ZWUA – formularz wyrejestrowania z ZUS

 

Organizacja roku akademickiego


Zajęcia odbywają się zgodnie z kalendarzem akademickim. Aktualny „Kalendarz” zamieszczony jest w zakładce Dla studentów.

Uprzejmie prosimy przypomnieć uczestnikom kursów, że osoby, które z ważnych powodów zrezygnują z uczęszczania na zajęcia w semestrze letnim, będą mogły się wyrejestrować na początku semestru letniego.

 

Kryteria oceniania zajęć językowych


Na ocenę na zaliczenie zajęć językowych składają się następujące elementy
– aktywność na zajęciach – 25% oceny,
– wyniki sprawdzianów, testów cząstkowych, prac domowych – 25% oceny,
– wynik testu końcowego zaliczeniowego – 50% oceny
przy czym, aby uzyskać ocenę pozytywną na zaliczenie semestru należy wykazać się osiągnięciami w odniesieniu do każdej z wyżej wymienionych kategorii (nie otrzyma zaliczenia student, który otrzyma 0% w którejś kategorii, czyli nie przejawił żadnej aktywności w jednej z nich)

Skala ocen
99 – 100% – 5 (celujący)
93 – 98% – 5 (bardzo dobry)
87 – 92% – 4+ (dobry plus)
77 – 86% – 4 (dobry)
71 – 76% – 3+ (dostateczny plus)
60 – 70% – 3 (dostateczny)

1.        Za zaliczenie 60 godzin zajęć, czyli osiągnięcie zakładanych efektów uczenia się, student otrzymuje  2 ECTS.
2.         Ponadto lektor określi szczegółowe zasady i kryteria zaliczania i poda je do wiadomości studentów  na pierwszych zajęciach w danym roku akademickim.
3.         W semestrze obejmującym 60 godzin zajęć (30×2 godziny) można opuścić 3 zajęcia bez usprawiedliwienia; w przypadku lektoratów o wymiarze 30 godzin w semestrze, zajęć półinternetowych oraz e-lektoratów, dopuszczalne jest opuszczenie 2 zajęć bez usprawiedliwienia w semestrze; opuszczone zajęcia należy zaliczyć zgodnie z wymaganiami prowadzącego zajęcia. Wymagania te lektor podaje do wiadomości studentów na pierwszych zajęciach.
4.         Ocena na zaliczenie (oraz punkty ECTS) jest wpisywana do systemu USOS.
5.         Ocenę niedostateczną można wpisać jedynie na skutek niesatysfakcjonujących wyników w nauce, potwierdzonych ocenami testu zaliczeniowego, sprawdzianów, prac domowych itp.
6.         Student rejestruje się i wyrejestrowuje się z zajęć samodzielnie (w serwisie rejestracji żetonowej) wyłącznie podczas trwania tur rejestracji.