PL EN

Szkoła Języków Wschodnich

Wydział Orientalistyczny
Uniwersytet Warszawski

--- Wydział Orientalistyczny
Uniwersytet Warszawski

Dla lektorów

Pliki do ściągnięcia

Umowa zlecenie

Umowa o dzieło

Porozumienie 

Oświadczenie do umowy dla cudzoziemca

Rachunek

 

 

Linki do druków ZUS


http://www.druki.gofin.pl/zus-zua-zgloszenie-do-ubezpieczenzgloszenie-zmiany-danych,wzor,751,70.html
http://www.druki.gofin.pl/zus-zza-zgloszenie-do-ubezpieczenia-zdrowotnegozgloszenie,wzor,745,70.html
http://www.druki.gofin.pl/zus-zwua-wyrejestrowanie-z-ubezpieczen,wzor,742,70.html

 

 

Wzorcowe druki ZUS

ZUA str.1, ZUA str.2 - osoby niezatrudnione nigdzie indziej, doktoranci, emeryci

ZZA str.1, ZZA str.2 - osoby zatrudnione również w innym miejscu na etat lub zlecenie

ZWUA - formularz wyrejestrowania z ZUS

 

 

Organizacja roku akademickiego

Zajęcia odbywają się zgodnie z kalendarzem akademickim.

KALENDARZ

oraz Kalendarz Wydziału Orientalistycznego.

 

Uprzejmie prosimy przypomnieć uczestnikom kursów, że osoby, które z ważnych powodów zrezygnują z uczęszczania na zajęcia w semestrze letnim, będą mogły się wyrejestrować na początku semetru letniego.

 

 

Kryteria oceniania zajęć językowych

Na ocenę na zaliczenie zajęć językowych składają się następujące elementy

- aktywność na zajęciach - 25% oceny,

- wyniki sprawdzianów, testów cząstkowych, prac domowych - 25% oceny,

- wynik testu końcowego zaliczeniowego - 50% oceny

przy czym, aby uzyskać ocenę pozytywną na zaliczenie semestru należy wykazać się osiągnięciami w odniesieniu do każdej z wyżej wymienionych kategorii (nie otrzyma zaliczenia student, który otrzyma 0% w którejś kategorii, czyli nie przejawił żadnej aktywności w jednej z nich)

 

Skala ocen

99 – 100% - 5 (celujący)

93 - 98% - 5 (bardzo dobry)

87 - 92% - 4+ (dobry plus)

77 - 86% - 4 (dobry)

71 - 76% - 3+ (dostateczny plus)

60 - 70% - 3 (dostateczny)

 

 

1.        Za zaliczenie 60 godzin zajęć, czyli osiągnięcie zakładanych efektów uczenia się, student otrzymuje  2 ECTS.

2.         Ponadto lektor określi szczegółowe zasady i kryteria zaliczania i poda je do wiadomości studentów  na pierwszych zajęciach w danym roku akademickim.

3.         W semestrze obejmującym 60 godzin zajęć (30x2 godziny) można opuścić 3 zajęcia bez usprawiedliwienia; w przypadku lektoratów o wymiarze 30 godzin w semestrze, zajęć półinternetowych oraz e-lektoratów, dopuszczalne jest opuszczenie 2 zajęć bez usprawiedliwienia w semestrze; opuszczone zajęcia należy zaliczyć zgodnie z wymaganiami prowadzącego zajęcia. Wymagania te lektor podaje do wiadomości studentów na pierwszych zajęciach.

4.         Ocena na zaliczenie (oraz punkty ECTS) jest wpisywana do systemu USOS.

5.         Ocenę niedostateczną można wpisać jedynie na skutek niesatysfakcjonujących wyników w nauce, potwierdzonych ocenami testu zaliczeniowego, sprawdzianów, prac domowych itp.

6.         Student rejestruje się i wyrejestrowuje się z zajęć samodzielnie (w serwisie rejestracji żetonowej) wyłącznie podczas trwania tur rejestracji.

---
(c) Szkoła Języków Wchodnich 2013
Wykonanie: Studio SCMS